Saturday, February 21, 2009

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တရားအရသာမ်ား


မူလနွစ္ျဖာ၊ သစၥာနွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ္႔နွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္မ်ားနွင္႔၊ သံုးပါးအစပ္၊
နွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀နွင္႔၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာနွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို အလြယ္က်က္မွတ္
သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။

ေဖာက္ျပန္၊ ခံစား၊ မွတ္သား၊ ျပဳျပင္၊ သိ၀ိဥာဏ္၊ ငါးအင္ခႏၶာမွတ္။
မ်က္စိ၊ နား၊ နွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္
အဆင္း၊ အသံ၊ အနွံ၊ အရသာ၊ ေတြ႔ထိစရာ၊ ၾကံေတြစရာ
ျမင္စိတ္၊ ၾကားစိတ္၊ နံစိတ္၊ စားစိတ္၊ ယားနာေကာင္းစိတ္၊ ေတြးေတာစိတ္
ျမင္စိတ္၊ ၾကားစိတ္၊ နံစိတ္၊ စားစိတ္၊ ယားနာေကာင္းစိတ္၊ ( အျပင္ဧည္႔သည္ငါးေယာက္ )
ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေမာဟစိတ္၊ အေလာဘစိတ္၊ အေဒါသစိတ္၊ ေတြးေတာစိတ္။ (အတြင္းဧည္႔သည္ေျခာက္ေယာက္ )
ေလကို ထုတ္ေသာစိတ္၊ ေလကိုသြင္းေသာစိတ္၊ ( အိမ္သည္နွစ္ေယာက္ ) စိတၱာႏုပႆနာ အရႈ႔ခံတရား (13)ပါး၊
ဥေပကၡာေ၀ဒနာ မ်က္လံုးမွာေပၚသည္၊ ဥေပကၡာေ၀ဒနာ နားမွာေပၚသည္၊ ဥေပကၡာေ၀ဒနာ ႏွာေခါင္းမွာေပၚသည္၊
ဥေပကၡာေ၀ဒနာ လွ်ာမွာေပၚသည္၊ သုခေ၀ဒနာ ကိုယ္မွာေပၚသည္၊ ဒုကၡေ၀ဒနာ ကိုယ္မွာေပၚသည္။ (အျပင္ဧည္႔သည္ ေျခာက္ေယာက္ )
ေသာမနႆေ၀ဒနာ မေနာမွာေပၚသည္၊ ေဒါမနႆေ၀ဒါနာ မေနာမွာေပၚသည္၊ ဥေပကၡာေ၀ဒနာ မေနာမွာေပၚသည္။
(အတြင္းဧည္႔သည္သံုးေယာက္) ေ၀ဒနာႏုပႆနာ အရႈ႔ခံတရား (9)ပါး
သမၼာဒိဌိ၊ သမၼာသကၤပၸ၊ သမၼာ၀ါယာမ၊ သမၼာသတိ၊ သမၼာသမာဓိ၊ သမၼာ၀ါစာ၊ သမၼာကမၼႏၲ၊ သမၼာအာဇီ၀၊
(ေလာကုတၱရာ မဂၢင္ရွစ္ပါး၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရား)
အ၀ိဇၨာနွင္႔ တဏွာအရင္းခံ ဥပါဒါန္၊ ကံေၾကာင္႔ရုပ္နာမယ္ေပၚ၊ အပင္မွမ်ိဳး၊ မ်ိဳးမွအပင္၊ အမွ်င္မျပတ္၊
ဆက္စပ္သည္႔ဟန္၊ ကံေၾကာင္႔နာမ္ရုပ္၊ နာမ္ရုပ္ေၾကာင္႔ကံ၊ အဖန္ဖန္ျဖစ္ျပန္နည္းေလ်ာ္။ ျဗဟၼာ သိၾကား၊
စည္မ်ားက၊ ထင္ရွားျပဳျပင္၊ စီရင္ဖန္ဆင္း၊ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင္႔၊ လူနတ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါတို႔၊ ျဖစ္လာရမႈ မဟုတ္ဟု၊ဥာဏ္ျဖင္႔ရႈ႔၍ေမွ်ာ္။
ျဖစ္ပ်က္သမွ် သခၤါရ၊ ဒုကၡသစၥာမွတ္။ ျဖစ္ပ်က္မႈ႔တြင္ ငါေကာင္ထင္၊ ခင္မင္သမုဒယမွတ္။ ရုပ္နာမ္အားလံုးျဖစ္ပ်က္သုဥ္း၊ ခ်ဳပ္ဆံုးနိဗၺာန္မွတ္။
ခ်ဳပ္ဆံုးမႈတြင္ ဥာဏ္သက္၀င္၊ သိျမင္မဂ္ဟုမွတ္။

ယံုၾကည္က်န္းမာ၊ စိတ္ေျဖာင္႔စြာျဖင့္၊ လြန္စြာအားထုတ္၊ နာမ္ႏွင့္ ႐ုပ္ကို၊ ျဖစ္ခ်ဳပ္ဥာဏ္ျမင္၊ ဤငါးအင္၊ မွန္ပင္မဂ္ရေၾကာင္း။

မစြန္႔ကာမ၊ ဆရာမရွိ၊ ၀ီရိယေလ်ာ႔ အားအင္ေပ်ာ့ကာ၊ လြန္စြာယူမွား ဤငါးပါး၊ တရားမဂ္ဖိုလ္ ေ၀းေလသတည္း။

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊ ေလွ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။

ငါသည္မုခ်ေသရမယ္၊ အခ်ိန္ပိုင္းသာလိုေတာ႔သည ္ .... အားလံုးပဲ စိတ္၏က်န္းမာျခင္း ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းနဲ႔ျပည္႔စံုနိဳင္ၾကပါေစ

Wednesday, February 18, 2009

HOW TO OPEN GOOGLE INDIA

To open Google India just type www.google.co.in and press enter in the address bar of any web bowser.
If you wish that google should appear the moment you open your internet Explorer then click on the button.
Make Google Your HomePage. A pop-up message will require you to confirm this Click YES.

SETTING UP AN INTERNET CONNECTION

1. Click on the Start button to display the start menu.
2. Click on the Controel Panel.
3. In the Control Panel window, Click on the Network and Internet Connections option.
4. Click onInternet Options. The Internet Properties dialog box will appear.
5. Click on the Connections tab.
6. To Set Up Internet connection Click on Set Up ( The new connection Wizard dialog box appears.
7. Click on the Next Button to continue.
8. Click on the Radio button of Connect to the Internet.
9. Click on the Next button.
10. Click on the Radio button of Set Up My connection Manually.
11. Click on the Next button.
12. Click on the radio button of Connect using a dial-up modem.
13.Click on the Next button.
14. Type the Name of your internet service provider in the ISP Name box.
15. Click the Next button.
16. Click on the Phone number box and type the phone number given by your ISP.
17. Click on the Next button.
18. Type the User Name.
19. Type the Password.
20. Again Type the Confirm Password of your ISP connection.
21. Click on the Next button.
22. If you want to add a shortcut of this connection on your desktop. Click on the check box of Add a shortcut to this connection to my desktop.
23. Click on the Finish button to end this wizard .

INSTALLING A MODEM

Install a modem in windows XP
1. Click on the start button.
2. Click on the control panel option.
3. Click on the Printers and other Hardware option.
4. Click on the Phone and Modem options.
5. Click on the Modems tab
6. Click on the Add button ( Add Hardware Wizard dislog box will appear ).
7. Cick on the Next button ( If the windows could not find your modem, you will see the message. )
8. Click on the Next button.
9. Select the Manufacturer and Models of modem from the list box. ( If the modem has an installation disc, insert the disc and click on Have Disk instead ).
10. Click on the Next button.
11. Select the Com port you want to use.
12. Click on the Next button.
13. When message appears that your modem has been set up successfully, click on Finish button in Add Hrdware Wizard dialog box.
14. The Modem name has been added in the Modems tab of Phone and Modem Options dialog box.
15. To change the setting of the Modem Click on Properties button otherwise click on OK button to finally install the modem and return to Control Panel.

Tuesday, February 17, 2009

HOW INTERNET WORKS ?

1. You request to display a Web Page on your computer screen.
2. A modem converts the digital signals from the computer into analog signals which are understood by telephone lines.
3. Data request travels through telephone lines to a local ISP ( Internet service provider ).
4. Data may pass through one or more routers before reaching its final destination.
5. The regional ISP uses lines leased from a telephone company to send data to a national ISP.
6. A national ISP route data across the country to another national ISP
INTERNET BACKBONE
NATIONAL ISP
7. Local ISP / Data moves from a national ISP and then to a local ISP and then to a destination server ( In this example, the server that contains the requested Web site ).
8. The server retrieves the requested data ( a Web page ) and sends it back through the internet backbone to your computer.
THE IP addresses are Numbers are of course easy to handle for computers but not for us as humans So the Domain Name System was introduced in 1984.

THAMUE YELT E

THAMUE YET E
အရမ္းသတိရတယ္.... အမီးေလးရယ္ ......ကို one အနည္းဆံုးကအမီးေလးခ်က္တဲ့ဟင္း two တူးေတြမစားရေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒီတုန္းကတံေတြးေတာင္ three တယ္။ကိုအိမ္ေလွကားမွာ four သမားနဲ ့ five တင္ပေလးတာမွတ္မိေသးလား။ လက္ေတြေတာင္တ six ဆစ္ကိုက္ေသးတယ္ေလ။အခုစပါကလင္ကအရင္တုန္းက seven အပ္ေလာက္ေသာက္လို ့မေကာင္းေတာ့ဘူး။ ည eight ယာ၀င္ခါနီး nine နိုင္းပါတဲ့ဗြီဒီယိုကားေတြၾကည့္ျဖစ္တယ္။ ညအိပ္ျပီဆိုအမီးေလးကို tenတမ္းတတလႊမ္းမိတယ္။ေတာ္ျပီ.... ဒီေလာက္ေျပာရလို ့ရင္ထဲမွာ pop သြားျပီ။ ဟီးဟီး.......
အမီးေလးေရ .... (ေရေတာင္းျခင္းမဟုတ္ပါ) ၁ ခါတစ္ခါသိပ္သတိရတယ္ကြာ။ ကိုတို ့ ၂ ဦးစလံုးအျမန္ဆံုခ်င္ျပီ။ ကို ၃ စရာျပတ္ေတာ့အမီး ၄ ကပိုက္ဆံပို ့ေပးတယ္။ ေက်းဇူးတင္လို ့ေျပာစကားနားေထာင္မယ္ေနာ္။ အမီးေလးက ၅ ခ်ဥ္သုပ္ဆိုကိုငါး ၆ မဖုတ္ပါဘူး။ ေရ့ွဆက္ဖို ့ ၇ အားေတြေပးပါ။ ဘုရား ၈ ခိုးရင္ေတာင္ ၉ ယိုကားရားေတြျဖစ္လို ့၊ ကို ့ ဘ၀အဖတ္ ၁၀ မရေတာ့ဘူးထင္ပါတယ္ ။ (ေနာက္ဆံုးနွစ္လံုးမွာအိမ္သာတက္ျခင္းမဟုတ္ပါ)A မီးေလးေရ ... ကိုကေတာ့ေသ B ဆရာလို ့ပဲေအာ္လိုက္ခ်င္တယ္။ အမီးေလးနဲ ့ကို C စဥ္ထားတဲ့ D နွစ္မွာမဂၤလာေဆာင္ဖို ့မနည္းေအာင့္ E သီးခံေနရတယ္။ ျဖစ္နိုင္ရင္အခုခ်က္ခ်င္းယူခ်င္တာ။ ရင္တစ္ခုလံုး F ကြဲေက်မြကုန္ျပီ။ ကို ့ ကိုဂ G ဂေဂ်ာင္မ်ားတယ္လို ့မထင္နဲ ့ကြာ။ သ၀န္ေတာ့တိုခ်င္တယ္။ H မေနတတ္ဘူး။ I . င သီခ်င္းေတြၾကိဳက္ျပီး J ေမာင္ေမာင္သီခ်င္းေတြမၾကိဳက္တာအမီးေလးသိပါတယ္။ M မာ N မာ အမီးေလးကရီေနတယ္ေပါ့။ အမီးေလးျပန္လာရင္ L ေတာ့လို ့အ့ံၾသသြားေအာင္ကိုအခု K ခုတ္ထားတယ္။ တိုတိုေလးေပါ့။ အရင္လို O မင္းရင့္ေရာ္ေနတဲ့ပံုမေပါက္ေတာ့ဘူး။ အမီးေလးျပန္လာရင္မ P ကလာပီကလာနဲ ့မေနာ့နဲ ့။ ကို ကအိုင္ Q သိပ္မေကာင္းေတာ့ဘူး။ R ဇာနည္နဲ ့တူတယ္လို ့ေျမာက္ေျပာျပိးမရက္S စက္နဲ ့ေနာ္။ သူမ်ားဆီမွာအေၾကြး U ထားတာလဲမရွိဘူး။ အိမ္မွာ V စီဒီေခြပဲၾကည့္ေနတယ္။ အိမ္မွာအမီးေလးမရွိေတာ့ Y မေသာက္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဘီယာေသာက္ရင္Z ေၾကာတက္လို ့ မေသာက္ေတာ့ဘူး။ဒါပဲေနာ္။

JOBS OFFER IN UAE

JOBS OFFER IN UAE
JOBS OFFER

ကုမၼဏီတြင္ လစ္လပ္လွ်က္ရွိေသာ ေအာက္ပါအရည္ အခ်င္းနွင့္ျပည့္စံုသူ
၀န္ထမ္းမ်ားအား အလိုရွိပါသည္...။
(၁ )စားေသာက္ဆိုင္ မန္ေနဂ်ာ...... က်ား( ၁ ) ဦးလစာ = အေၾကြးမွတ္ထား ခ်ဲ ေပါက္ရင္ေပးမယ္ပညာအရည္အခ်င္း = ဘီအီး ( သို ့) ၀ီစကီ.လုပ္ငန္အေတြ ့အၾကံဳ = ၀ီစကီ တစ္ပုလင္းအား တစ္ခါထဲ ေမာ့နိုင္ရမည္....ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဂိမ္းကစားနိုင္ရမည္ ။( ၂ )ဧည့္ၾကိဳ၀န္ထမ္း ...မ ( ၂ ) ဦးလစာ = ၂၈၀ ( ေဒါလာမဟုတ္ပါ )ပညာအရည္အခ်င္း = O.G (သို ့) LCCI Level X ေအာင္ျမင္ျပီးးလုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ = ဆိုင္သို ့ တစ္ေန ့အနည္းဆံုး ဧည့္သည္ ၅ ဦး လာေအာင္ၾကိဳဆိုနိုင္ရမည္ .မလာ ရင္ လာတဲ့နည္းနဲ ့ေခၚရမယ္ လံုခ်ည ္စျဖစ္ျဖင့္ အတင္းလိုက္ဆြဲျပီး အတင္းေခၚသြင္းနိုင္ရမည္...။( ၃ )စာပြဲထိုး .....မ ( ၄ ) ဦးလစာ = ၁၅၀၀ ( ဘတ္္)ပညာအရည္ခ်င္း = အနည္းဆံုး ( ၅ ) တန္းေအာင္လုပ္ငန္အေတြ ့အၾကံဳ = မလုပ္ဖူးလဲ ရတယ္ရုပ္မေခ်ာရင္ ေနပါေစ အသားျဖဴျပီး ေျခသလံုးေလး လွရင္ေတာ္ျပီးး တစ္မ်ိဳးမထင္နဲ ့ေနာ္ ဆိုင္က စာပြဲထိုးေတြ အားလံုးအတြက္ ၀တ္စံုမွာ စကပ္တိုတို ၀တ္ရမွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္...။ဆက္သြယ္ရန္...အမွတ္ ( ၀၀၀၀ ) ၊ စီးခ်င္းတိုက္ပြဲ လမ္းေဒ၀ရကၡအိမ္ယာ အနီးခ်င္းျပည္နယ္ .. ေကာ့ေသာင္းျမိဳ ့ေၾကာင္ကမၻာ စာေသာက္ ကုန္လုပ္ငန္းပံု... ....စာေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ရဲ့ဗစ္စတို အာဏာအား လႊဲေျပာင္းရယူထားသူအာပလာ ငေၾကာင္